Hans blomgate 39, 6900 Florø - sentralbord 57758000 - dagtid haster 40411207 - Legevakt utenfor åpningstid 116 117 - medisinsk nødtelefon: 113

Egenmelding

For utfyllende informasjon om egenmelding anbefales det å lese videre på nav.no og hør med arbeidsgiver hvilke regler som gjelder på din arbeidsplass.

Egenmelding betyr at du melder fra til arbeidsgiveren din om at du er syk, uten at du leverer sykmelding. Dette er anbefalt dersom du forventer å bli frisk innen kort tid. Hver enkelt arbeidsgiver utformer rutiner og egenmeldingsskjema for sine ansatte – hør med arbeidsgiveren din om hvilke rutiner som gjelder hos dere. Du kan bruke egenmelding opptil tre kalenderdager om gangen og opptil fire ganger i løpet av ett år. Dette er en minimumsordning, og alle virksomheter kan bruke en utvidet rett til egenmelding. (kilde: nav.no)

Sykemelding

For utfyllende informasjon om plikter og rettigheter i forbindelse med sykemelding anbefales å lese videre på nav.no

En sykmelding er aktuell når det er medisinske grunner som hindrer deg i å være på jobb. Legen skal alltid vurdere om det er tungtveiende medisinske grunner til at du må være borte fra arbeidet, både første gang du blir sykmeldt og senere. Hvis sykmelding er nødvendig, skal gradert sykmelding være første alternativ. Les om ulike former for sykmelding (kilde: nav.no) .

Legegruppa SMS bruker digital sykemelding som du finner ved å logge deg inn på Ditt sykefravær (nav.no) Her kan du sende/levere sykmeldingen videre til arbeidsgiveren din. Når du er sykemeldt har du plikt til å ta imot tilbud om utredning, behandling og tilrettelegging når du er sykmeldt. Målet er at sykefraværet ditt ikke skal bli unødvendig langt.

Visste du at du kan begynne å jobbe igjen før sykmeldingsperioden er utløpt? Du trenger ikke lenger gi beskjed til NAV på forhånd. Det er heller ikke nødvendig å be legen om friskmelding. Du friskmelder deg selv og gjør bare en avtale med arbeidsgiveren din. Les mer om muligheten til å friskmelde seg selv. (kilde: nav.no)

Dialogmøter

Dialogmøte I er det lovpålagte møtet mellom arbeidsgjevar og den sjukemelde, som skal haldast innan utgangen av sjukmeldingsveke 7, eventuelt med lege tilstade.  Ønskjer du å avtale et dialogmøte med behandlande lege så les her. NAV arrangerer dialogmøte II innan 6 månader. Det er også mulig å be om et dialogmøte på tidspunkt du meiner at det er hensiktsmessig.

Møtestad: SMS

Dialogmøter ønskes gjennomført i SMS sine møtelokale på grunn av:

  • møta går mindre ut over pasientbehov for å få legehjelp dei treng
  • muligheit for å ta med anna samarbeidande helse og/eller velferdspersonell (fysioterapeut, eller NAV)
  • om verksemda di har bedriftshelseteneste, skal dei delta i dialogmøte I
  • vi har en mangeårig tradisjon for å arrangere dialogmøter ved SMS

Vi stiller lokale til rådighet kostnadsfritt.

Avtale dag og tid – direkte med sjukemeldar/behandlar

Ta kontakt med behandlande lege for avtale om dag og tid. Ikkje kall inn til dialogmøte før du har gjort avtale direkte med behandlar. Bruk e post eller skriv SMS. Kontakt resepsjonen i dei tilfelle du ikkje skulle oppnå kontakt med legen.

Kva kan du skrive i e post eller på SMS?

Du kan skrive: “Ønskjer å avtale dialogmøte I for en av våre tilsette, kan du kontakte meg på mobil tlf nr…..?” Det er ulovlig for helsepersonell å sende, eller oppfordre til sending av, sensitive pasientopplysningar over SMS eller e-post. Namn og fødselsdato oppfattast som sensitive opplysningar. E-post som inneheld sensitive opplysningar blir slettet og bevarast ikkje.

Sjukemeldarar og kontaktmåte

Send e-post til post@legegruppa-sms.no med namn på lege og kontaktinformasjon. Så blir beskjeden vidaresendt til legen.

Førebuingar til møtet

  • Følg opp den tilsette før dialogmøtet. Dialogmøtet skal ikkje vere første direkte kontakt i sjukemeldingsperioden mellom arbeidsgjevar og tilsett
  • Snakk saman om jobbmoglegheiter og korleis arbeidet kan tilretteleggjast (arbeidstid og oppgåver)
  • Husk oppfølgingsplanen som skal være utarbeidet og sendt sjukemeldar før utgangen av veke 4
  • Tenk nøye over kva du treng å vite/drøfte med legen
  • Tenk over grensene for personvern